Algemene voorwaarden

De volgende punten zijn van toepassing voor, tijdens en na de samenwerking tussen klant en IM NOMADE, het is belangrijk dat u onze algemene voorwaarden aandachtig leest.

Algemene voorwaarden gemaakt door:

Iris van Steeg

KvK-nummer: 76704122

Wittenburg 197

hello@imnomade.com

+33 7 49 75 48 70

1. Gebruiksrecht

Zodra de laatste betaling is gedaan, de klant heeft als opdrachtgever het recht de geleverde elementen te gebruiken bevalt. Hoewel IM NOMADE u beleefd vraagt om de aan de klant verstrekte activa niet te wijzigen of te manipuleren.

1.1 Derde partij

1.1.1 IM NOMADE remains at all times the creator of the delivered elements, therefore the client does not have the right to resell the creations to third parties. Also, the client does not have the right to name the creations as self-created.

1.1.2 IM NOMADE does not have the right to reuse the personally created elements for a third party.

1.2 Use of social media & portfolio

IM NOMADE heeft het recht om de creaties te gebruiken voor portfolio en voor het gebruik van sociale media. IM NOMADE zal de klant respecteren, hierin en breng hun merk niet te schande. 

2. Productlevering

Na ontvangst van de laatste betaling zal IM NOMADE de projectelementen en de bijbehorende handleidingen en video's delen om de klant te helpen het project over te nemen en eventueel zelf te onderhouden.

3. Correctierondes

3. Correctierondes

3.1.1 IM NOMADE biedt 3 correctierondes binnen het websitesjabloonontwerpproces. Binnen deze rondes de opdrachtgever heeft het recht om zijn feedback vrijelijk (met respect) met ons te delen zonder een beperking van feedback.

3.1.2 Indien de opdrachtgever heeft meer dan 3 correctierondes nodig, IM NOMADE brengt dit in rekening. Vanaf een bedrag van €100,- EXCL BTW

3.1.3 Wanneer het websitesjabloonontwerp is goedgekeurd door de klantis het niet meer mogelijk om het ontwerp aan te passen. Als de cliënt Heeft u dit nodig, dan wordt het proces van het ontwerp opnieuw gedaan en worden de benodigde kosten berekend.

3.2 Website Ontwerp & Ontwikkeling

3.2.1 IM NOMADE biedt 2 correctierondes aan binnen de websiteontwikkeling van de opdrachtgever heeft het recht om kleine ontwerpwijzigingen aan te vragen zonder het gehele ontwerp te wijzigen.

3.2.2 de opdrachtgever heeft niet het recht een ontwerpaanvraag te doen waarbij het ontwerp geheel verandert. Als de cliënt Heeft u dit nodig, dan wordt het proces van het ontwerp opnieuw gedaan en worden de benodigde kosten berekend.

3.2.3 IM NOMADE zal de nodige testrondes doen om ervoor te zorgen dat alles op de website optimaal functioneert voor zowel desktop als mobiel.

3.3 Grafische vormgeving

3.3.1 M NOMADE biedt 3 correctierondes binnen het brandingontwerpproces. Binnen deze rondes heeft de klant het recht om vrijelijk (met respect) zijn feedback met ons te delen, zonder beperking van feedback.

3.3.2 heeft meer dan 3 correctierondes nodig, IM NOMADE brengt dit in rekening. Vanaf een bedrag van €100,- EXCL BTW.

3.3.3 Wanneer de branding door de opdrachtgever is goedgekeurd, is het niet meer mogelijk om het ontwerp aan te passen. Als de klant dit nodig heeft, wordt dit beschouwd als een rebranding en brengt IM NOMADE kosten in rekening.

4. Terugbetalingsbeleid

IM NOMADE zal op geen enkel moment restitutie verlenen. Mocht het project om wat voor reden dan ook eerder stoppen, dan brengt IM NOMADE de gewerkte uren tussen de eerste betaling en de beëindiging van het contract in rekening, het is mogelijk dat de opdrachtgever niet het volledige bedrag betaalt.

5. Betaling

IM NOMADE zal bij aanvang een factuur sturen voor 50% van het totaalbedrag van het project, IM NOMADE zal pas starten met het project wanneer de eerste betaling ontvangen is en het contract getekend is.

Wanneer het project voltooid is, zal IM NOMADE het resterende bedrag overmaken en wordt het project als voltooid beschouwd.

5.1 Niet-restitueerbare aanbetaling

Als de startdatum van het project 1 maand na de contractdatum ligt, vereist IM NOMADE een niet-restitueerbare aanbetaling van 10% van het project. Dit zodat de opdrachtgever er zeker van is dat het geplande project niet door anderen vergeven kan worden.

5.1 Late betaling

Alle facturen van IM NOMADE hebben een betalingstermijn van 30 dagen, indien de opdrachtgever om welke reden dan ook deze niet binnen 30 dagen kan betalen, dient de opdrachtgever dit 2 weken voor het verstrijken van de betalingsdatum aan te geven. IM NOMADE zal de betalingstermijn na de betalingstermijn met 30 dagen verlengen.

Na 30 dagen openstaande betaling behoudt IM NOMADE zich het recht voor om u tot incasso over te laten gaan, waarna u het totaalbedrag van eventuele openstaande betalingen plus eventuele incassokosten, inclusief redelijke advocaatkosten, verschuldigd bent.

6. Vertrouwelijke informatie

Elke partij erkent dat zij in verband met deze Overeenkomst bepaalde vertrouwelijke of bedrijfseigen technische en zakelijke informatie en materialen van de andere partij kan ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot voorbereidende werken (“Vertrouwelijke informatie”). Elke partij, haar agenten en werknemers zullen alle Vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk houden en handhaven, zullen geen Vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken, en zullen geen Vertrouwelijke informatie gebruiken, behalve voor zover dit nodig is om aan haar verplichtingen uit hoofde van het Voorstel te voldoen, behalve als kan worden vereist door een rechtbank of overheidsinstantie. Niettegenstaande het voorgaande zal Vertrouwelijke informatie geen informatie omvatten die zich in het publieke domein bevindt of publiekelijk bekend wordt buiten de schuld van de ontvangende partij of die anderszins op de juiste manier wordt ontvangen van een derde partij zonder een verplichting tot vertrouwelijkheid.

7. Diverse voorwaarden

U gaat ermee akkoord IM NOMADE schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de sjablonen of creatie. IM NOMADE & Nomade Templates behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verder behoudt IM NOMADE zich het recht voor om enig deel van het lidmaatschap te wijzigen of te beëindigen. IM NOMADE is niet aansprakelijk jegens de klant of een derde partij als IM NOMADE zijn recht uitoefent om een kenmerk van zijn producten of diensten te wijzigen, op te schorten, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van de sjablonen of creatie en deze website wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de EU. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van een rechtbank van een EU-staat, in elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of het maken van sjablonen. Indien een bepaling van de Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank in strijd wordt geacht met de wet, dan zullen dergelijke bepaling(en) zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de partijen weer te geven, terwijl de overige bepalingen in de voorwaarden blijven staan. volle kracht en effect.

Laatst gewijzigd op 16-03-2022

nl_NL